Software และ IT Solution ใหม่ ๆ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

โดยบริการของบริษัทฯ เราได้ออกแบบให้สามารถ Integrate กับระบบหรือเทคโนโลยีเดิมที่มีใช้งานอยู่ได้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ของผู้รับบริการได้มากขึ้น

บริการระบบ iHotspot

เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารและจัดการการใช้งาน Internet พร้อมระบบ iLogging ที่ใช้ในการจัดเก็บ Log ตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

บริการระบบ iHotspot

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ทำการติดตั้งและใช้บริการระบบ iHotspot และ iLogging เพื่อให้บริการ Internet แก่ลูกค้าระดับ Premium ของธนาคารที่ TMB Flagship store (ME by TMB) สำนักงานใหญ่, สาขาเซนทรัล เวิลด์, สาขาเอสพานาด รัชดา, สาขาเซ็นทรัล ชิดลม, สาขาสีลม, สาขาเดอะมอลล์บางกระปิ, สาขาเดอะมอลล์บางแค

บริการจัดทำ Performance Tuning

สำหรับ FreeBSD Server (Web and Database)

บริการจัดทำ Performance Tuning


บริการด้าน Database และ Server

อาทิ MySQL, SQL, FreeBSD

บริการด้าน Database และ Server


บริการด้าน Hosting และ Colocation

ให้บริการพื้นที่ตั้งเครื่อง Computer Server , Database Server หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ตลอดเวลา และมีสายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลความเร็วสูง รวมถึง Option บริการอื่นๆ ไว้ให้เช่น IP Address, Program or Application Software, Tool, Web-mail, File Server เป็นต้น

บริการด้าน Hosting และ Colocation


เราเป็นผู้ให้ บริการ 

GOOGLE APP FOR BUSINESS


บริการจัดทำ 

GOOGLE SEARCH ENGINE OPTIMIZER (SEO)


บริการระบบ สารสนเทศตรวจสอบย้อนกลับเนื้อโคขุนโพนยางคำด้วยเทคโนโลยี RFID

สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และกรมการค้าต่างประเทศ ในกองทุน FTA ให้ทำการจัดทาระบบจัดการโรงฆ่าสัตว์ และระบบสารสนเทศตรวจสอบย้อนกลับ เนื้อโคขุนโพนยางคำด้วยเทคโนโลยี RFID สำหรับ สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด

ภายใต้ การควบคุมทางด้านเทคโนโลยีจาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC) ซึ่งระบบต้นแบบดังกล่าวที่ทางเรา เป็นผู้พัฒนานี้ ในส่วนของ Software ระบบสารสนเทศตรวจสอบย้อนกลับ ทางกรมการค้าต่างประเทศได้มอบให้เป็น ลิขสิทธิ์ประเภท Open Source ของชาติ


องค์กรที่สนับสนุน


บริการระบบ สารสนเทศตรวจสอบย้อนกลับ Thailand Traceability

ได้รับทุนจากสำนักงานส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ให้ดำเนินการจัดการระบบสารสนเทศตรวจสอบย้อนกลับ (Thailand Traceability: www.thaitrace.net) ร่วมกับศูนย์วิขัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, เครือเบทาโกร และ CPF จัดทำระบบสอบถามข้อมูล ตรวจสอบย้อนกลับของผู้ประกอบการชำแหละสัตว์ปีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่าน sms


องค์กรที่สนับสนุน

กลุ่มผู้เข้าร่วม


บริการด้าน IT อื่นๆ

 • ระบบสารสนเทศ

  เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร (Internal PR Management)

 • ระบบบริหารการประชาสัมพันธ์

  เพื่อส่งเสริมการตลาดทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-Mail Marketing)

 • ระบบเชื่อมต่อ Online Payment Gateway

  เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับชาระเงินผ่านระบบ Onlines

 • บริการออกแบบ, วางระบบเครือข่าย และ Security

  โดยผู้เชี่ยวชาญ