นอกเหนือจากบริการจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ยังให้บริการเสริมต่าง ๆ ดังนี้

 • บริการแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

  บริการแปลภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญ

  ที่เป็นนักแปลเครือข่ายของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

 • บริการตรวจเช็คและพิสูจน์อักษร

  บริการตรวจเช็คและพิสูจน์อักษร

  เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความถูกต้องและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บทความภาษาต่างๆ ของลูกค้า

 • บริการถอดคำ

  บริการถอดคำ

  จากเทป DVD CD ไฟล์เสียงหรือไฟล์วิดีโอ การอบรมสัมมนา การประชุม หรือการสัมภาษณ์ โดยคิดค่าบริการขั้นต่าอยู่ที่ 10 นาที

 • บริการด้านการบริหารการตลาดผ่านช่องทาง Online

  บริการด้านการบริหารการตลาดผ่านช่องทาง Online

 • บริการนักเขียน

  บริการนักเขียน